ADVOCATENKANTOOR DE HAAN

 ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van A.I. de Haan, handelend onder de naam Advocatenkantoor De Haan. Advocatenkantoor De Haan is een eenmanszaak. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Opdracht

2.1. Indien door een cliënt een opdracht is gegeven, komt de overeenkomst tot stand na schriftelijke of mondelinge aanvaarding door Advocatenkantoor De Haan.

2.2.  Advocatenkantoor De Haan zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

2.3. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor De Haan tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

 1. Honorarium en verschotten

3.1. De kosten van uitvoering van de opdracht door Advocatenkantoor De Haan omvatten het honorarium, vermeerderd met 5% kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting.

3.2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

3.3. Het uurtarief is mede afhankelijk de vereiste specialistische kennis.

3.4. De verschotten welke bij opdrachtgever in rekening worden gebracht, bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald. Het betreft onder meer kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels en vertalingen.

3.5. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.6. Advocatenkantoor De Haan is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

3.7. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in lid 5 van dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

 1. Betaling

4.1. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is rente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd over het totale declaratie-bedrag.

4.2. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van A.I. de Haan gestelde bankrekening.

4.3. Indien Advocatenkantoor De Haan invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, van die invordering ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden volgens de wettelijke regeling (WIK) in rekening gebracht met een minimum van € 40,00.

4.4 Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van declaratie(s), heeft Advocatenkantoor De Haan het recht om de werkzaamheden ten behoeve van cliënt niet aan te vangen, op te schorten of te staken, na mededeling hiervan aan de cliënt, met in achtneming van artikel 14 lid 3 Gedragsregels advocatuur.

4.5. Voor het bepaalde in dit artikel wordt met de opdrachtgever gelijkgesteld degene die zich jegens Advocatenkantoor De Haan verbonden heeft de declaraties namens de opdrachtgever te voldoen.

4.6. Indien een declaratie om wat voor reden dan ook wordt betwist, dient dit binnen 14 dagen na de declaratiedatum schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren. Betwisting laat de betalingsverplichting onverlet.

 1. Stichting Derdengelden

5.1. Het kantoor heeft per 1 januari 2021 geen beschikking meer over een derdengeldenrekening van Stichting Beheer Derdengelden mr. A.I. de Haan.

 1. Aansprakelijkheid

6.1. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor De Haan voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens desbetreffende polis.

6.2. Bij het inschakelen van derden zal Advocatenkantoor De Haan steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor De Haan is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

 1. Archivering

7.1. Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht desgewenst aan de opdrachtgever worden verstrekt. Het betreffende dossier wordt gedurende ten minste vijf jaar bewaard.

 1. Kantoorklachtenregeling Advocatenkantoor De Haan

8.1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

8.2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor De Haan en de cliënt.
 2. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

8.3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

8.4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Advocatenkantoor De Haan heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Klachten- en Geschillencommissie Advocatuur.

 8.5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar A.I. de Haan, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. De advocaat tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en de advocaat het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

 8.6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

8.7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 3. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

8.8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor uitgewerkt en indien hiertoe aanleiding is, worden wijzigingen opgenomen in het kantoorhandboek, in de algemene voorwaarden of in de opdrachtbevestiging.

 8.9 Geschillenregeling Advocatuur

 1. Advocatenkantoor De Haan neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Indien het antwoord op uw klacht niet bevredigend is of indien antwoord uitblijft, kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. U dient dit binnen een jaar na ontvangst van de schriftelijke reactie (of het uitblijven hiervan) te doen.
 2. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, op te vragen bij de secretaris van de commissie, pb 90600, 2509 LP Den Haag of te downloaden van de website. Daarin is vermeld dat geschillen met particuliere cliënten worden beslecht door middel van een bindend advies, tenzij het de incasso van een vordering op de cliënt betreft en de cliënt het openstaande bedrag niet tijdig onder de geschillencommissie stort. In dat geval wordt bij arbitraal vonnis beslist. De particuliere cliënt heeft het recht om alsnog voor beslechting van het geschil door de bevoegde rechter te kiezen binnen zes weken nadat Advocatenkantoor De Haan zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen. Geschillen met zakelijke cliënten worden uitsluitend beslecht door middel van arbitrage.

In die gevallen waarin de Geschillencommissie Advocatuur op grond van het Reglement niet bevoegd is, is de Nederlandse rechter bevoegd.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor De Haan en op alle werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.

 

———————————————————————————————